Verejné obstarávania

Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
01256 - VSP 10 b. j. - Nová Bošáca 834 330,25 Zobraziť
19677 - VST 110 kV kábel a káblové súbory v trase ES Podunajské Biskupice - ES Slovnaft Kúpna zmluva č. 312/2015 - 110 kV kábel a káblové súbory v trase ES Podunajské Biskupice - ES Slovnaft 2 499 000,0 Zobraziť
7151 - VST 11.1.2)Náhradné diely a komponenty vrchného trakčného vedenia. Rámcová dohoda na dodanie tovaru - Náhradné diely a komponenty vrchného trakčného vedenia. 816 892,0 Zobraziť
23868 - IPP 1.1.Doplňujúce stavebné práce vyplývajúce z nepredvídateľných okolností a súvisiace s realizáciou stavby Rekonštrukcia a modernizácia budovy Západoslovenského múzea v Trnave 238 209,22 Zobraziť
00507 - VSP 12 bytová jednotka - KOBYLY 547 690,19 Zobraziť
01509 - VSP 12-bytový dom - Pobedim 621 555,5 Zobraziť
00262 - VSP 16 b. j., nájomné byty - blok A + TV na Štúrovej ulici v meste Spišská Stará Ves -- 782 958,06 Zobraziť
00634 - VSP 16 b.j. nájomné byty - blok B + TV na ul. Štúrova v meste Spišská Stará Ves 782 953,31 Zobraziť
00464 - VUP 16 BJ ŠTEFANOV 960 140,06 Zobraziť
03809 - VUP 18 b.j. bytový dom, blok C + TV Spišská Stará Ves 834 383,0 Zobraziť
00754 - VUP 18 BJ - Bytový dom, Lanškrounská 1,1A, Kežmarok 853 921,88 Zobraziť
08123 - VST 1. časť: Mlyn laboratórny kryogénny, 2. časť: Mlyn laboratórny prietočný 140 265,0 Zobraziť
03619 - VST 1. časť: Prístroj na charakterizáciu častíc FBRM a PVM. 2. časť: Prístroj na meranie rozdelenia veľkostí nanočastíc, molekulových hmotností a difúzneho koeficienta metódou dynamického rozptylu laserového svetla s možnosťou merania zeta potenciálu 69 340,0 Zobraziť
04333 - VBS 1. Kalendárne predĺženie doby používania a prevádzkovania 1 ks draku vrtuľníka Mi171, jeho systémov a agregátov. 2 Kalendárne a hodinové predĺženie doby používania a prevádzkovania agregátov, generálne opravy a nákup nových agregátov a celkov pre 2 ks vrtuľníkov Mi-171 893 516,0 Zobraziť
14805 - VST 1 ks operačný stôl Kúpna zmluva č. 2306040 57 877,06 Zobraziť
02166 - VSS 1.Predmet zákazky Zabezpecenie stravovania formou stravných poukážok na rok 2012 ( oznacovaný aj ako: stravovacia poukážka, jedálny kupón, stravný kupón, gastrolístok) je zabezpecenie náhradnej formy stravovania zamestnancov verejného obstarávatela formou v stravovacích zariadeniach prevádzkovatelov oprávnených na poskytovanie stravovacích služieb a akceptujúcich stravné poukážky uchádzaca 107 000,0 Zobraziť
06717 - VST 1. Simultánny termoanalyzátor s hmotnostným spektrometrom a príslušenstvom, 2. Laserový flashový analyzátor s príslušenstvom, 3. Vysokoteplotný dilatometer s príslušenstvom 792 085,0 Zobraziť
4601 - VST 2.1 Doplnenie a kompletizácia infúznej techniky pre pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice. Kúpna zmluva č. 000700/2012 171 636,0 Zobraziť
07191 - VNS 2.1 Predmetom zákazky je služba - vypracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov (ďalej ROEP) podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 180/1995 Z. z.). pre katastrálne územia: 2.1.1 Osádka (obec Osádka, okres Dolný Kubín), 2.1.2 Pokrývač (obec Pokrývač, okres Dolný Kubín), 2.1.3 Horný Kalník (obec Horný Kalník, okres Martin), 2.1.4 Košťany nad Turcom (obec Košťany nad Turcom, okres Martin), 2.1.5 Lazany (obec Kláštor pod Znievom, okres Martin), 2.1.6 Príbovce (obec Podhradie, okres Martin), 2.1.7 Trebostovo (obec Trebostovo, okres Martin), 2.1.8 Rudno (obec Rudno, okres Turčianske Teplice), 2.1.9 Slovenské Pravno (obec Slovenské Pravno, okres Turčianske Teplice), 2.1.10 Malá Čierna (obec Malá Čierna, okres Žilina) ZMLUVA O DIELO číslo 101/2011 uzavretá v zmysle § 536 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej ROEP) v katastrálnom území Malá Čierna, obec Malá Čierna, okres Žilina 92 286,33 Zobraziť
575 - IPP 2.1 Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Svätý Anton 137 038,54 Zobraziť