2.1 Predmetom zákazky je služba - vypracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov (ďalej ROEP) podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 180/1995 Z. z.). pre katastrálne územia: 2.1.1 Osádka (obec Osádka, okres Dolný Kubín), 2.1.2 Pokrývač (obec Pokrývač, okres Dolný Kubín), 2.1.3 Horný Kalník (obec Horný Kalník, okres Martin), 2.1.4 Košťany nad Turcom (obec Košťany nad Turcom, okres Martin), 2.1.5 Lazany (obec Kláštor pod Znievom, okres Martin), 2.1.6 Príbovce (obec Podhradie, okres Martin), 2.1.7 Trebostovo (obec Trebostovo, okres Martin), 2.1.8 Rudno (obec Rudno, okres Turčianske Teplice), 2.1.9 Slovenské Pravno (obec Slovenské Pravno, okres Turčianske Teplice), 2.1.10 Malá Čierna (obec Malá Čierna, okres Žilina)

Rok / Identifikátor

2011 / 07191 - VNS

Celková suma (EUR)

92 286,33

Počet dodávateľov

10

Verejné obstarávanie
Kód verejného obstarávania 07191 - VNS
Názov pridelený zákazke 2.1 Predmetom zákazky je služba - vypracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov (ďalej ROEP) podľa zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 180/1995 Z. z.). pre katastrálne územia: 2.1.1 Osádka (obec Osádka, okres Dolný Kubín), 2.1.2 Pokrývač (obec Pokrývač, okres Dolný Kubín), 2.1.3 Horný Kalník (obec Horný Kalník, okres Martin), 2.1.4 Košťany nad Turcom (obec Košťany nad Turcom, okres Martin), 2.1.5 Lazany (obec Kláštor pod Znievom, okres Martin), 2.1.6 Príbovce (obec Podhradie, okres Martin), 2.1.7 Trebostovo (obec Trebostovo, okres Martin), 2.1.8 Rudno (obec Rudno, okres Turčianske Teplice), 2.1.9 Slovenské Pravno (obec Slovenské Pravno, okres Turčianske Teplice), 2.1.10 Malá Čierna (obec Malá Čierna, okres Žilina)
Druh zákazky Služby
Kategórie služieb 27
Popis zákazky alebo nákupu Predmetom obstarávania je vypracovanie ROEP v katastrálnych územiach Osádka (obec Osádka, okres Dolný Kubín), Pokrývač (obec Pokrývač, okres Dolný Kubín), Horný Kalník (obec Horný Kalník, okres Martin), Košťany nad Turcom (obec Košťany nad Turcom, okres Martin), Lazany (obec Kláštor pod Znievom, okres Martin), Príbovce (obec Podhradie, okres Martin), Trebostovo (obec Trebostovo, okres Martin), Rudno (obec Rudno, okres Turčianske Teplice), Slovenské Pravno (obec Slovenské Pravno, okres Turčianske Teplice), Malá Čierna (obec Malá Čierna, okres Žilina), podľa zákona č. 180/1995 Z. z..
Lokalita Miestom dodania častí predmetu zákazky sú: a) pre katastrálne územia Osádka, obec Osádka, okres Dolný Kubín a Pokrývač, obec Pokrývač, okres Dolný Kubín - Správa katastra Dolný Kubín, Obrancov mieru 12, 026 01 Dolný Kubín, b) pre katastrálne územia Horný Kalník, obec Horný Kalník, okres Martin a Košťany nad Turcom, obec Košťany nad Turcom, okres Martin - Správa katastra Martin, Severná 15, 036 01 Martin c) pre katastrálne územie Lazany, obec Kláštor pod Znievom, okres Martin - Správa katastra Martin, Severná 15, 036 01 Martin d) pre katastrálne územie Príbovce, obec Podhradie, okres Martin - Správa katastra Martin, Severná 15, 036 01 Martin, e) pre katastrálne územie Trebostovo, obec Trebostovo, okres Martin - Správa katastra Martin, Severná 15, 036 01 Martin, f) pre katastrálne územie Rudno, obec Rudno, okres Turčianske Teplice - Správa katastra Turčianske Teplice, SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice g) pre katastrálne Slovenské Pravno obec Slovenské Pravno, okres Tur. Teplice - Správa katastra Turčianske Teplice, SNP 514/122, 039 01 Turčianske Teplice, h) pre katastrálne územie Malá Čierna, obec Malá Čierna, okres Žilina - Správa katastra Žilina, A. Kmeťa 17, 012 54 Žilina
Mena EUR
Navrhovaná cena 17 372,91
Navrhovaná cena s DPH? Nie
Sadzba DPH
Hodnotiaca komisia
Obstarávateľ
Obstarávateľ Katastrálny úrad v Žiline
IČO obstarávateľa 37808095
Regis ID obstarávateľa 539104
Názov obstarávateľa podľa Regis-u Správa katastra Žilina
Adresa obstarávateľa Hollého 7
Mesto obstarávateľa Žilina
PSČ obstarávateľa 01181
Krajina obstarávateľa Slovenská republika
Kontaktná osoba obstarávateľa Ing. Mária Hollá
Telefón obstarávateľa +421 412817507
Mobil obstarávateľa
Email obstarávateľa kuza@skgeodesy.sk
Fax obstarávateľa +421 415620426
Druh verejného obstarávateľa Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Nie
Hlavná činnosť obstarávateľa Iný predmet činnosti, špecializovsná štátna správa
Dodatočné informácie
Rok 2011
Dátum zverejnenia 2011-09-14
Zadanie zakázky ZMLUVA O DIELO číslo 101/2011 uzavretá v zmysle § 536 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov na zostavenie a predloženie na schválenie registra obnovenej evidencie pozemkov (ďalej ROEP) v katastrálnom území Malá Čierna, obec Malá Čierna, okres Žilina
Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2011-08-26
Typ obstarávania VNS
Rámcová zmluva false
Predpoklad subdodávok
Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov
Počet prijatých ponúk 0
Počet elektronických ponúk 0
Počet vylúčených ponúk 0
Dodávatelia
Dodávateľ IČO dodávateľa Finálna cena Cenové rozpätie Minimum ceny Maximum ceny Cena s DPH Sadzba DPH
Agroprojekt spol s.r.o. 31634915 12 738,8 Nie Nie
GEODET spol. s r.o. 31644341 8 227,5 Nie Nie
GEODÉZIA Žilina a. s. 36859010 6 149,6 Nie Nie
Gepos s.r.o. 36651133 10 450,85 Nie Nie
Perigeum Team spol s.r.o. 44927452 11 480,05 Nie Nie

Graf dodávateľov


Podobné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
04196 - VNS Vzdelávanie zamestnancov a partnerov 154 866,0 Zobraziť
05004 - VNS Základný letecký výcvik pilotov dopravného letectva 275 490,0 Zobraziť
02204 - VNS Zabezpečenie celodenného zmluvného stravovania pre profesionálnych vojakov a zamestnancov MO SR, príslušníkov VÚ 3030, Zvolen, VÚ 3333, Zvolen, VÚ 1117, Trenčín, VÚ 2020, Trenčín, a Detašovaného jazykového pracoviska, Zvolen, formou dovozu pripravenej stravy do výdajní zriadených vo VÚ 3030, Zvolen, a VÚ 3333, Zvolen, vrátane jej výdaja 686 000,0 Zobraziť
05743 - VNS Zabezpečenie stravovania stravnými lístkami 133 000,0 Zobraziť
00175 - VNS Vzdelávanie dospelých a s tým súvisiace služby Mamičky po materskej- odborné vzdelávanie a femkubátor 286 710,0 Zobraziť
03453 - VNS Projekt prípravy legislatívnych zmien pre implementáciu programu eHealth 145 000,0 Zobraziť
03070 - VNS Výber poskytovateľa zdravotnej starostlivosti 134 430,0 Zobraziť
04859 - VNS Zabezpečenie ochrany majetku a osôb pre oblasť Vranov nad Topľou 0,0 Zobraziť
07898 - VNS Výkon strážnej a detektívnej služby 650 000,0 Zobraziť
03658 - VNS Zvýšenie odbornej kvalifikácie lektorov (učiteľov) SPŠE v Prešove 146 220,0 Zobraziť