2.1 Doplnenie a kompletizácia infúznej techniky pre pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice.

Rok / Identifikátor

2013 / 4601 - VST

Celková suma (EUR)

171 636,0

Počet dodávateľov

1

Verejné obstarávanie
Kód verejného obstarávania 4601 - VST
Názov pridelený zákazke 2.1 Doplnenie a kompletizácia infúznej techniky pre pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice.
Druh zákazky Tovary
Kategórie služieb Kúpa
Popis zákazky alebo nákupu Doplnenie a kompletizácia infúznej techniky pre pracoviská Univerzitnej nemocnice L. Pasteura Košice, v členení: a) infúzne pumpy: 30 ks, b) lineárne dávkovače: 38 ks. Vzhľadom na značný textový rozsah sú minimálne technické a funkčné požiadavky na predmet zákazky definované v súťažných podkladoch. Jedná sa o doplnenie a kompletizáciu existujúceho používaného systému infúznej techniky typu B. Braun Space. Vzhľadom na to, že sa jedná o modulárny systém prístrojov, kvôli zachovaniu funkčnosti sa vyžaduje kompatibilita s existujúcim systémom Space, ktorého je Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice vlastníkom. Súvisiace služby: - dodanie na miesto určenia, - montáž a inštalácia vybavenia a zariadenia, - uvedenie vybavenia a zariadenia do prevádzky, - odskúšanie funkčnosti a prevádzkyschopnosti dodaného vybavenia, zariadenia, zaškolenie zamestnancov užívateľa na obsluhu dodaného zariadenia. Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na dodávku nového, nie repasovaného vybavenia, zariadenia.
Lokalita a) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, 1. Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny, Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice, Slovenská republika (infúzna pumpa 12 ks + lineárny dávkovač 12 ks), b) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, Rastislavova 43, 041 90 Košice, Slovenská republika (infúzna pumpa 8 ks + lineárny dávkovač 12 ks), c) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, I. Chirurgická klinika - JIS, Tr. SNP č. 1, 040 11 Košice, Slovenská republika (infúzna pumpa 4 ks + lineárny dávkovač 4 ks), d) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, II. Chirurgická klinika - JIS, Rastislavova 43, 041 90 Košice, Slovenská republika (infúzna pumpa 4 ks + lineárny dávkovač 4 ks), e) Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice, Klinika úrazovej chirurgie, Rastislavova 43, 041 90 Košice, Slovenská republika (infúzna pumpa 2 ks + lineárny dávkovač 6 ks).
Mena EUR
Navrhovaná cena 144 690,0
Navrhovaná cena s DPH? Nie
Sadzba DPH
Hodnotiaca komisia Ing. Branislav Paška, MPH, MUDr. Marián Kudláč, MUDr. Róbert Sabovčík, Ing. Roman Švarc.
Obstarávateľ
Obstarávateľ Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
IČO obstarávateľa 00606707
Regis ID obstarávateľa 6647
Názov obstarávateľa podľa Regis-u Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
Adresa obstarávateľa Rastislavova 43
Mesto obstarávateľa Košice - mestská časť Juh
PSČ obstarávateľa 04190
Krajina obstarávateľa Slovensko
Kontaktná osoba obstarávateľa PhDr. Peter Hložný, MPH
Telefón obstarávateľa +421 552861256
Mobil obstarávateľa +421 905868882
Email obstarávateľa protender@protender.sk
Fax obstarávateľa +421 552861257
Druh verejného obstarávateľa Organizácia riadená verejným právom
Zadanie zákazky v mene iných verejných obstarávateľov Nie
Hlavná činnosť obstarávateľa Zdravotníctvo
Dodatočné informácie
Rok 2013
Dátum zverejnenia 2013-03-27
Zadanie zakázky Kúpna zmluva č. 000700/2012
Dátum rozhodnutia o zadaní zákazky 2013-03-12
Typ obstarávania VST
Rámcová zmluva
Predpoklad subdodávok
Zákazka sa týka projektu financovaného z Eurofondov
Počet prijatých ponúk 1
Počet elektronických ponúk 1
Počet vylúčených ponúk 0
Dodávatelia
Dodávateľ IČO dodávateľa Finálna cena Cenové rozpätie Minimum ceny Maximum ceny Cena s DPH Sadzba DPH
B. Braun Medical s.r.o. 31350780 171 636,0 Nie Áno 20,0

Graf dodávateľov


Podobné obstarávania
Kód verejného obstarávania Názov pridelený zákazke Zadanie zakázky Finálna cena
02470 - VST Odber obaľovaného cestného kameniva. Ide o: - asfaltový betón jemnozrnný - ABJ - asfaltový betón strednozrnný - ABS pre vnútorné organizačné jednotky Správy ciest ŽSK a ich strediská Zmluva č. 35/2009 - Správa ciest ŽSK, Závod Orava 04 - stredisko Trstená 594 799,0 Zobraziť
00360 - VST Dodávka zemného plynu na rok 2012 173 031,89 Zobraziť
7714 - VST BALIACA TECHNIKA PRIMUS s.r.o. Žilinská cesta 63, 013 11 Lietavská Lúčka 224 729,0 Zobraziť
553 - VST Dodávka zemného plynu Zmluva o dodávke plynu 25,11 Zobraziť
8518 - VST Špeciálny zdravotnícky materiál - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2 Rámcová dohoda č. 120-2015-RD (s jedným uchádzačom bez opätovného otvorenia súťaže) na dodanie špeciálneho zdravotníckeho materiál - senzor na monitorovanie regionálnej saturácie rSO2. 356 470,4 Zobraziť
04258 - VST Datovacie zariadenie 101 700,0 Zobraziť
11113 - VST Dodávka elektrickej energie do 25 odberných miest verejného obstarávateľa. Rámcová dohoda č. CV-14-11/2014/5 100 001 498 RDV uzavretá v súlade s § 11 a § 64 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, je výsledkom verejného obstarávania. 802 673,0 Zobraziť
01257 - VST Mlieko a mliečne výrobky 464 166,32 Zobraziť
12551 - VST Povrchová úprava kovov Kúpna zmluva 323 900,0 Zobraziť
25931 - VST Kontrastné látky Kontrastné látky s účinnou látkou IODIXANOL, kúpna zmluva č. 208/2014 374 130,06 Zobraziť